Regulamin

Strona główna / Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy biusty.pl jest prowadzony przez:
biusty.pl Małgorzata Dąbrowska z siedzibą w Obornikach ul.Kowalska 4/10 , Nr wpisu do ewidencji.R001574645/2016
Organ Urząd Miasta Oborniki 64-600 NIP 787-100-27-67, Regon 630259285

Sklep biusty.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów przy użyciu witryny pod adresem biusty.com.pl
Złożenie i potwierdzenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu jak i dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze zwyczajowo w ciągu 48 h od momentu zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
W okresach dużej ilości zamówień termin 48 h może ulec wydłużeniu. Zamówienia wysyłane są wg kolejności ich składania.

Zamówienie przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu oraz ich opłacenie.
Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Sklep prosi Klienta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia
i komunikację Sklep-Klient.
Płatności za zamówione produkty można dokonać poprzez płatność kartą lub przelewem na konto biusty.pl Małgorzata Dąbrowska

Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
w przypadku zamówień płatnych za obraniem – w chwili poprawnej autoryzacji zamówienia
W przypadku, gdy w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję
o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Klienta składa się czas sprowadzenia towaru, jeśli nie znajduje się on na magazynie oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
termin otrzymania przesyłki = czas sprowadzenia towaru (jeśli towar nie znajduje się w magazynie Sklepu) + czas dostawy
w dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o wysłaniu przesyłki w wiadomości e-mail.

Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.
Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Klienta, standardowo dołączamy paragon.
Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@biusty.com.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep
w stan pakowania.
W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Klient postanowią wspólnie inaczej.

Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy „Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo Przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie. Termin 14-dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem elektronicznie na adres: sklep@biusty.com.pl, telefonicznie lub listownie na adres siedziby firmy.

W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku bielizny zwrot rzeczy używanej będzie, ze względów higienicznych, traktowany jako znaczne zmniejszenie wartości rzeczy. Zwrot całej kwoty jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest pozbawiony zapachów (m.in. pot, perfumy), jest kompletny, ma oryginalne, niezerwane metki i nie został w żaden sposób zniszczony. Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży lub jego kopii będzie mile widziane. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą, a w chwili zawarcia umowy klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu reklamacyjnym (wysyłanym na życzenie klienta poprzez wiadomość mailową). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia.
Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże w razie jakichkolwiek wątpliwości, zwłaszcza w przypadku oznaczenia rozmiarów, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@biusty.com.pl

W przypadku błędnej realizacji zamówienia koszt odbioru towaru od klienta ponosi Sklep wysyłając na adres podany przez klienta firmę kurierską w celu odbioru przesyłki. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

W przypadku zamówienia opłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty. Zwrot następuje poprzez system bezpiecznych płatności tpay lub przelewem na wskazane przez Klienta konto.
Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2020

Ochrona danych

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883), a od 25-05-2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

Administrator danych
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:
biusty.pl Małgorzata Dąbrowska
ul. Kowalska 4/10, 64-600 Oborniki
NIP 787-100-27-67  |  REGON 630259285
Tel. 691017653, e-mail: sklep@biusty.com.pl